POLÍTICA DE PRIVACITAT:

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades , li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, formen part d’una base de dades que és tractada per la societat TOT SONA RECORDS,S.L, així com per l’ASSOCIACIÓ TOT SONA!, amb domicili al carrer Gran Via Tomàs Balvey nº 80 de Cardedeu (Barcelona) i proveïdes de CIF nº B62411574 i G66496092, respectivament, amb la finalitat d’informar-lo sobre els serveis que ofereixen TOT SONA RECORDS,S.L i ASSOCIACIÓ TOT SONA.

Se l’informa que podrà en qualsevol moment oposar-se a aquests tipus d’enviaments, lliurant un correu electrònic a l’adreça administracio@totsona.com i sol.licitar la baixa del seu contacte en la base de dades que té el Responsable del Tractament.

Així mateix se l’informa que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, oposició, i en el seu cas, portabilitat i limitació, així com el dret a l’oblit, enviant un escrit al domicili del Responsable del tractament a l’adreça carrer Gran Via Tomàs Balvey nº 80 de Cardedeu (Barcelona) o bé lliurant un correu electrònic a l’adreça administracio@totsona.com

TOT SONA RECORDS,S.L està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals accedeixen a través del lloc web.

En compliment de la normativa de protecció de dades abans indicada TOT SONA RECORDS,S.L informa als usuaris del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals que es capten a través dels formularis de la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i de forma voluntària, si volen facilitar la informació sol.licitada. En conseqüència en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 per mitjà del present document, TOT SONA RECORDS,S.L INFORMA:

1.-Titularitat del tractament:

TOT SONA RECORDS,S.L amb domicili social al carrer Gran Via Tomàs Balvey nº 80 de Cardedeu (Barcelona) tracta diferents dades de caràcter personal.

Concretament les dades captades a través dels formularis de la web s’inclouen en el tractament dels usuaris de la web als quals es serà d’aplicació la present política de privacitat.

Aquestes dades consisteixen en el nom i cognoms i adreça de correu electrònic en el cas del formulari per rebre comunicacions o newsletters.

Si s’efectua una compravenda a través de la web les dades que introdueix el comprador inclouen les dades fiscals que es requereixen per tal d’emetre la corresponent factura de venda: Noms i cognoms, domicili i NIF del comprador.

2.-Finalitat del tractament:

La finalitat de la captació i incorporació de les dades als referits tractaments, consisteixen en:

 • Oferir informació sobre actuacions, cursos, tallers musicals, productes en venda a través de la web.
 • Resoldre qüestions o dubtes per part dels usuaris.
 • Remetre’ls informació periòdica actualitzada a través de newsletters sobre els serveis que ofereix tant TOT SONA RECORDS,S.L com ASSOCIACIÓ TOT SONA,S.L.

Pel cas que TOT SONA RECORDS,S.L contracti amb tercers (encarregats del tractament) que accedeixin a les dades de caràcter personal per raó dels serveis contractats, s’atorgarà el contracte previst en l’article 28 del Reglament. En l’esmentat contracte es regularà l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent, així com les mesures de seguretat de les quals disposa l’encarregat del tractament per tal de garantir la confidencialitat de les dades.

Al omplir els formularis continguts en la web l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat tractament, essent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present política de privacitat. De la mateixa manera consenteix perquè se li trameti de forma periòdica la informació sobre els nostres serveis i productes que abans s’ha indicat.

3.-Mesures de seguretat:

TOT SONA RECORDS,S.L ha adoptat les mesures de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que legalment són requerides, instal.lant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abanst per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4.-Exercici dels drets:

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament, així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de TOT SONA RECORDS,S.L podran dirigir-se al responsable del tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, oposició, portabilitat, limitació i per últim supressió i oblit respecte a les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets únicament podran ser exercitats pel propi interessat o el seu representant legal (prèvia acreditació d’aquesta circumstància).

A.-El dret d’accés. En exercitar el dret d’accés l’interessat podrà optar per consultar-ho a través del lliurament d’un correu electrònic o bé a través de la comunicació per escrit dirigida a la societat TOT SONA RECORDS,S.L al domicili abans indicat del carrer Gran Via Tomàs Balvey nº 80 de Cardedeu (Barcelona).

TOT SONA RECORDS,S.L procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu l’interessat podrà accedir a la referida informació en el plaç de 10 dies següents a la seva notificació.

B.-El dret de rectificació i cancel.lació podran ser exercitats, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. També el podrà exercitar a través de qualsevol dels dos mitjans abans previstos.

TOT SONA RECORDS,S.L procedirà a la rectificació o cancel.lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol.licitud.

C.-El dret de portabilitat podrà ser exercitat, sempre i quan l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornades al titular de les dades o bé a un altre tercer (encarregat del tractament).

D.-El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament al dret d’oposició al tractament de les seves dades, i  mentrestant no es resolgui aquest últim, es limiti el tractament de les mateixes.

E.- Els interessats tenen dret a obtenir la supressió de les dades (“dret a l’oblit”), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L’interessat s’oposa al tractament.
 • Les dades s’han tractat il·lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Si TOT SONA RECORDS S.L ha fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió als responsables o encarregats que estan tractant les dades.

Es preveuen algunes excepcions a l’exercici d’aquest dret:

 • L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • El compliment d’una obligació legal.
 • L’existència de finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.